Regulamin sklepu

z dnia

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Wymogi techniczne
 4. Zasady korzystania ze Sklepu, składanie Zamówień
 5. Zasady i formy płatności
 6. Realizacja Zamówień i dostawy Produktów
 7. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta
 8. Tryb postępowania reklamacyjnego
 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 10. Postanowienia końcowe.

Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego firmy Best Snack sp. z o.o., z siedzibą: 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 125, NIP: 7811942389, wpisaną do KRS pod numerem: 0000665489, tel. kontaktowy: 505 637 456, zwaną także w dalszej części Regulaminu „Sprzedawcą

Adres poczty elektronicznej: sklep@bestsnack.pl

§1.
Definicje

Poniższe pojęcia mają następujące znaczenie, przy czym odniesienia do wyrażeń w liczbie
pojedynczej dotyczą także wyrażeń w liczbie mnogiej i odwrotnie:

Sklep Best Snack (zwany dalej „Sklepem”) – serwis internetowy działający pod adresem www.barkysnack.pl umożliwiający składanie Zamówień na dostawę Produktów;

Klient – strona dokonującą zakupów w Sklepie, którą może być osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat (zwana dalej Konsumentem) lub inny podmiot, w szczególności przedsiębiorca (zwany dalej „Firmą”).

Produkt - każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu;

Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, określające w szczególności rodzaj, cenę i liczbę Produktów.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.

§2.
Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, przyjmowania i realizacji
  Zamówień oraz dostawy Produktów, zasady i formę płatności, zasady odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie www.barkysnack.pl
  Klient może w każdej chwili przeglądać Regulamin, a także sporządzić jego wydruk.
 3. Zawartość strony internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek
  ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści
  o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach
  internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

§ 3.
Wymogi techniczne

Do korzystanie z serwisu Sklepu konieczne jest spełnienie przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. dostęp do sieci Internet
 2. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies oraz Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Edge w najnowszej wersji z włączoną obsługą JavaScript i cookies.
 3. zalecana rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli
 4. aktywne konto poczty elektronicznej.

§ 4.
Zasady korzystania ze sklepu, składanie zamówień

 1. Złożenie Zamówienia w Sklepie następuje wyłącznie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu.
 2. Złożenie Zamówienia następuje z chwilą kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” pod prawidłowo wypełnionym formularzem Zamówienia. Jeżeli wypełniony
  formularz zawiera błędne dane uniemożliwiające realizację Zamówienia, po kliknięciu
  przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” na stronie pojawi się komunikat
  o błędzie. W takiej sytuacji złożenie zamówienia będzie możliwe po poprawieniu błędnych
  danych w formularzu przez Klienta i powtórnym kliknięciu przycisku „Złóż zamówienie
  z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały tydzień.
 4. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku po godzinie 14:00 oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy, będą przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.
 5. Cena Produktu na stronie Sklepu wskazana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy i płatności. Całkowity koszt Zamówienia wskazany jest w formularzu Zamówienia przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
 6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomością zwrotną (e-mail) na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia.
  Z chwilą odebrania przez Klienta tej informacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży
  zamówionych Produktów między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Klient może składać reklamacje związane ze założeniem Zamówienia poprzez wysłanie
  wiadomości e-mail na adres: sklep@bestsnack.pl. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji oraz odpowie na złożoną reklamację na podany przez Klienta adres e-mail.

§ 5.
WARUNKI I FORMY PŁATNOŚCI

 1. W Sklepie dostępne są wyłącznie następujące formy płatności:

  • On-line przelew z banku internetowego.
  • On-line karta płatnicza.
  • Przelew tradycyjny.

  Płatność powinna zostać dokonana w terminie 7 dni od momentu złożenia Zamówienia. Brak zapłaty oznacza anulowanie zamówienia.

 2. Numer konta Sprzedawcy jest następujący:

  • 94 1140 2004 0000 3602 7672 5021

  Numer konta jest uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu i jest przesyłany w e-mailu z potwierdzeniem złożenia Zamówienia.

 3. Sprzedawca dostarcza Klientowi dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury, wraz z dostarczonym Produktem. W celu wystawienia faktury Klient obowiązany jest podać niezbędne dane do jej wystawienia. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.

§ 6.
ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA I DOSTAWY PRODUKTÓW

 1. Zamówienia realizowane są w dni robocze. Zamówienie złożone po godzinie 14, a także w soboty, niedziele i święta są przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.
 2. Dostawa następuje na wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia adres na terenie Polski.
 3. Termin dostawy uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy:

  • Przesyłka kurierska
  • Poczta Polska
 4. Koszt dostawy uzależniony jest od wyboru sposobu dostawy przez Klienta, a także od gabarytów przesyłki. Ostateczny koszt dostawy wskazany jest w formularzu Zamówienia po wybraniu opcji dostawy, a przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
 5. Z chwilą odebrania przesyłki przez Klienta przechodzą na niego korzyści i ciężary z nią związane oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.

§ 7.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Kupujący Konsument ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, informując Sprzedawcę o swojej decyzji o
  odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo
  wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Informacje dotyczące możliwości i
  sposobu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy kupna – sprzedaży zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, natomiast wzór oświadczenia o odstąpieniu zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie przez Konsumenta informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego
  płatności.
 5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

§ 8.
TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych Produktów z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Klientowi z zastrzeżeniem terminu przydatności Produktu do spożycia określonego na opakowaniu.
 2. Reklamacje można wnosić w szczególności na adres e-mail: sklep@bestsnack.pl lub w formie pisma wysłanego pocztą na adres: Best Snack sp. z o.o., 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 125.
 3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma w sposób odpowiadający rodzajowi
  użytego środka porozumiewania się na odległość.
 4. Klient nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił
  Sprzedawcy za nabycie danego Produktu.

§ 9.
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument ma możliwość zwrócenia się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o:

  • wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  • rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
 2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

§ 10.
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 2. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 6. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 7. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

§ 11.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu i może być zmieniany jedynie za wyraźnym porozumieniem stron. Nie wyklucza to zmiany Regulaminu przez Sprzedawcę w stosunku do przyszłych umów. Zmiana Regulaminu nie będzie w żaden sposób na ruszać praw nabytych przez Klienta przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień
Regulaminu.

Klient dokonując Zamówienia w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu Zamówienia w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży. Zasady ochrony
danych osobowych Klientów są opisane dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym na stronie Sklepu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.

Regulamin obowiązuje od dnia 20 listopada 2017 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 1
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania
jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Best Snack sp. z o.o., 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 125, e-mail: sklep@bestsnack.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.barkysnack.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 2. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 3. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 4. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


ZAŁĄCZNIK Nr 2
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

BEST SNACK sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 125
NIP: 7811942389|
Tel. +48 505 637 456
email: sklep@bestsnack.pl

Ja/My niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 1. ………………………………..
 2. ………………………………..
 3. ………………………………..
 4. ………………………………..
 5. ………………………………..

Data zawarcia umowy: ……………………………………………….
Imię i nazwisko / nazwa konsumenta(-ów): ……………………………………………………………………………………….
Adres konsumenta(-ów): …………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………
Podpis konsumenta(-ów)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)